SEZAKO PŘEROV s.r.o. | Jan Švrček a Michal Václavík - jednatel a provozní ředitel

Naše spolupráce s panem Jemelkou začala na podzim roku 2012. Po osobní schzce a na základě dostupných referencí jsme se rozhodli, že to bude právě firma pana Jemelky, která nám pomůže společně změnit fungování naší firmy. Hlavním důvodem spolupráce byla nutnost celkové proměny firmy, a to jak z pohledu fungování vedení, tak i celkové organizace společnosti. Naším cílem bylo rovněž změnit myšlení zaměstnanců a vytvořit fungující management a obchodní oddělení. Po úvodním jednání jsme se s panem Jemelkou domluvili na celkové revitalilzaci firmy.

I když se v začátcích objevily drobné neshody a určité třecí plochy, po počátečním hledání společné cesty jsme nakonec došli ke vzájemné shodě a určili si společné cíle a priority při nutných změnách firmy. Ing. Jemelka nastavil jasné kroky, dle kterých jsme dále postupovali. Během prvních měsíců vzájemné spolupráce se ukázalo, v jak hluboké krizi naše společnost je a co se musí změnit, včetně odchodu či přesunu vedoucích pracovníků na jiné pozice.

Zavedlil jsme plánované firemní porady, finanční plánování, natavili jsme pracovní a provozní řád a jasné popisy pracovních míst, proběhla celková změna organizační struktury společnosti. Veliký důraz byl kladen i na vyšší efektivitu obchodního oddělení ve smyslu zlepšení výsledků a důslednosti plnění vytyčených úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Právě zde se ukázal smysl práce pana Jemelky - jeho koučink odstartoval všechny potřebné změny a začal řešit problémy ve firmě. Po půl roce společné intenzivní a velmi tvrdé práce jsou výsledky patrné už nyní, i když jsme si vědomi toho, že naše firma má před sebou ještě poměrně dlouhou a náročnou cestu.

V dnešní době není podstatná velikost firmy, nebo její viditelnost či prosperita na trhu, i když se jedná o důležité faktory, ale podstatou jakékoliv firmy v oboru služeb je stále rozvíjet kvalitu těchto služeb, kde výsledkem je spokojený zákazník. Dle našeho názoru je tuto kvalitu služeb každá zkušená firma schopna rozvíjet pouze v případě, pokud se nebrání novým názorům a zkušenostem jiných lidí, které například přinesla do naší firmy práce pana Jemelky.

 

logo sezako final

"Proto Vám za naši firmu mohu s klidným svědomím doporučit práci pana Jemelky, která povede v konečném efektu ke kvalitě služeb a tím i k růstu vašeho zisku."

Jak Švrček a Michal Václavík
jednatel a provozní ředitel

TIGEMMA, spol. s r.o. | Milan Sečkár - jednatel

Se společností J.I.P. pro firmy s.r.o. jsme začali spolupracovat na základě doporučení od jednoho z našich dodavatelů, který byl zároveň klientem firmy J.I.P. Myšlenku na takovou spolupráci, tzn. manažerský koučink či externí poradenství, zkrátka mít někoho z venku, kdo přináší nový pohled a zkušenosti z jiných firem, jsem ale měl již delší dobu. Spolupráce začala procesně-personálním auditem, kdy se vybral určitý vzorek zaměstnanců firmy pro řízené pohovory s p. Jemelkou, od dělnických profesí až po top- management. Provedla se prvotní analýza, s jejímž výsledkem jsme byli jako majitelé seznámeni. Tato analýza byla hnacím motorem pro další spolupráci napříč celou firmou (management firmy, výroba, aktivní obchod, vzdělávání obchodních a manažerských dovedností, technologický audit, nastavování nových procesů, marketing atd). Hlavní cíle celé spolupráce byly a jsou především další rozvoj naší společnosti, zefektivnění veškerých procesů a činností napříč firmou, vyšší profesionalita při řízení firmy a překlopení pasivního obchodu v aktivní obchodování, které bude přinášet společnosti lepší pozici a zajímavější možnosti při výběru jednotlivých obchodních případů.

Spolupráce probíhá formou pravidelních týdenních sezení (konzultací), které mají stanovený průběh od porady jednatelů, přes poradu širšího vedení, školení obchodních dovedností, příp. manažerských dovedností, až po kontrolu úkolů. Součástí těchto konzultací je také pravidelný měsíční finanční reporting, které přináší ekonomický rozbor hospodaření podniku a dopady jednotlivých opatření na finanční čísla firmy. Spolupráce probíhá formou zdravé výměny názorů, kdy ne vždy souhlasíme s řešením či názory p. Jemelky, ale ve většině případů a v komplexním náhledu na řízení společnosti jsme se vždy domluvili na konkrétním řešení situace. Společně s firmou J.I.P. se mimo jiné snažíme, od dělnických profesí po nejvyšší vedení, vytvářet atmosféru sounáležitosti všech zaměstnanců s firmou TIGEMMA.

 

tigemma

"Tím, že spolupráce pokračuje již téměř třetím rokem, vedení společnosti považuje spolupráci za velice přínosnou a vidí to jako velký posun v celkovém fungování společnosti TIGEMMA směrem k modernímu způsobu řízení podniku a celkově k úspěšnému podnikání v dnešní rizikové době.
 Malým a středním podnikům mohu spolupráci se společností J.I.P. pro firmy s.r.o. jen doporučit, pomůže zefektivnit a zjednodušit řízení a obchod firmy."

Milan Sečkár
jednatel společnosti

ABPLAST s.r.o. | Zdeněk Jílek - jednatel

Spolupráce firmy ABPLAST s.r.o. s p. Jemelkou trvá již od roku 2013. Cílem bylo mimo zdravého nastartování firmy také zvýšení a prosazení se na trhu kvalitou, profesionalitou a odborností. Spolupráce je nastavena na pravidelně opakující se konzultační a kontrolní dny a velice oceňuji možnost telefonických konzultací.

Po prvotní analýze firmy, kterou p. Jemelka provedl, byly stanoveny čtyři základní strategické cíle: management firmy, zlepšit obchod / marketing, zkvalitnit výrobu a pravidelné vzdělávání.

Postupně jsme začali na jednotlivých cílech pracovat. Výsledkem byla především nová organizační struktura a s tím související personální změny, přijímání nových zaměstnanců - p. Jemelkou vedená výběrová řízení, zavedení pravidelných porad (management, výroba, obchod), reportingy jednotlivých zaměstnanců, popisy pracovních pozic a v neposlední řadě kompletní restrukturalizace obchodního oddělení včetně teoretického i praktického školení obchodních zástupců. V současné době pracujeme na zkvalitnění plánování výroby a logistiky, což se nám dlouhodobě nedaří.

 

ABPLAST

"Spolupráci s p. Jemelkou hodnotím velice pozitivně, ukázal nám nejpalčivější místa ve firmě, které bylo nutné bezprostředně začít řešit. Naučil nás být důsledný a dosahovat daných cílů, i byť po malých krocích. Spolupráci s p. Jemelkou mohu vřele doporučit."

Zdeněk Jílek 
jednatel společnosti

TRW - DAS a.s. | Jiří Vystrčil - generální ředitel

Spolupráce s firmou J.I.P. vznikla jako reakce na výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců, kdy jako odezvu na tyto výsledky se vedení rozhodlo nechat si provést analýzu firemní kultury a to externí firmou. Z výběrového řízení vyšla vítězně právě firma J.I.P., a tak naše spolupráce mohla začít.

Vlastní analýza začala v květnu 2013 a to formou osobních pohovorů se zaměstnanci napříč celou firmou. Analýzou těchto pohovotů pak vznikl seznam 17 klíčových faktorů, které mají zásadní vliv na spokojenost zaměstnanců s úrovní firemní kultury.

Tyto výstupy pak byly komunikovány opět firmou J.I.P. k zaměstnancům na otevřeném fóru, a to způsobem, který měl zásadní vliv na důvěryhodnost autenticitu těchto závěrů.

Po prezentaci na otevřeném fóru proběhlo ještě několik schůzek v menších skupinách, a to mězi zaměstnanci a representanty fy J.I.P. Tyto měly za účel ověřit si a popřípadě doladit celkový výstup z analýzy.

Po této fázi pak byly managementem firmy určeny 4 oblasti, na které se zaměřit, a byly určeny dva týmy, jež na analýze a akčním plánu pracují.

Pokud bych se měl stručně vyjádřit k vlastní práci fy J.I.P., tak bych ji určitě vyzdvihl v následujících bodech:

  • otevřená komunikace, bez "omáček"
  • spolehlivost, dobrá organizace a flexibilita
  • profesionální výkon (vlastní analýza, prezentace, zacházení s informacemi, termíny...)

V každém případě to bylo pro firmu něco úplně nového a myslím, že to pro nás byla zkušenost, kterou jak firma, tak její management mohou do budoucna zúročit. Celkový výsledek bych považoval v tuto chvíli za předčasné hodnotit, neboť nás čeká ještě mnoho práce.

 

TRW

Takže na závěr bych použil větu jednoho z mých kolegů, který napsal: "Spolupráci s firmou J.I.P. považuji za přínosnou. Jejich způsob práce bych označil za profesionální a efektivní".

Jiří Vystrčil
generální ředitel
 

SOLACE a.s. | Věra Musilová, ředitelka společnosti

"Naše spolupráce s p. Jemelkou začala v říjnu 2011. Po úvodním jednání jsme se domluvili na celkové revitalizaci firmy. Ing. Jemelka nastavil jasné kroky, dle kterých jsme postupovali. Zavedli jsme plánované firemní porady, finanční plánování, nastavili jsme pracovní a provozní řad a jasné popisy pracovních míst, proběhla celková změna organizační struktury společnosti.

Naše spolupráce trvá již rok, během této doby proběhla i různá školení. Školení o komunikaci, školení obchodníků, manažerů."

 

solace

"Na základě těchto jednotlivých kroků a uvedených školení se zefektivnila práce, naše společnost má lepší výsledky, také se zlepšila komunikace a celková atmosféra ve firmě. Spolupráci s panem Jiřím Jemelkou mohu jen doporučit."

Věra Musilová, ředitelka společnosti

Promos trading | Emerich Klus - jednatel

Pana. Ing Jiřího Jemelku jsem kontaktovat poprvé v létě roku 2011. Bylo to v době, kdy naše společnost i kolektiv pracovníků prožíval krizi... Chyběly zakázky, atmosféra ve firmě byla nedobrá, komunikace vázla...

S panem Jemelkou jsme se domluvili na provedení analýzy a vypracování Programu změn revitalizace firmy, který nastavoval nutné kroky, které bylo potřeba učinit. Postupně jsme obnovili, rekonstruovali nebo zavedli firemní porady, finanční plánování, jasné popisy pracovních míst spojené s malou redukcí počtu pracovníků, upravili jsme strukturu firmy...

Mnoho času bylo věnováno zejména školení obchodních zástupců a to formou teorie i praxe.
Naše spolupráce trvá s dohodnutými přestávkami už druhý rok. Obchodníci přinášejí zakázky a obrat stoupá. Lépe funguje komunikace mezi pracovníky a zefektivnila se naše práce. Také se však zlepšila nálada a atmosféra v kolektivu.

 

promos trading

"Na panu Jemelkovi oceňuji spolu s odborností zejmnéna schopnost proniknout a vcítit se do problémů jejich zaměstnanců, schopnost analyzovat situaci a nacházet rady, východiska a řešení směrující firmu ke zlepšování.

Spolupráci s panem Jemelkou nedoporučuji firmám, které jsou našimi přímými konkurenty. Všem ostatním jeho služby vřele doporučuji."

Emerich Klus - jednatel

 

OK Design s.r.o. | Oldřich Kovařík - jednatel

Počáteční požadavky na reorganiaci marketingu a vytvoření obchodního oddělení byly zprvu rozsáhlé a jejich splnění bylo časově náročné. Myslím, že sami bez tohoto tlaku bychom nebyli schopni změny takto rychle nastavit.

Celkový přehled a zkušenosti, které pan Jemelka má jsou pro nás výhodou, a tím nevymýšlíme vymyšlené, ale zaměřujeme se na ladění konkrétních, specifických detailů spojených s naší firmou a našim provozem.

Proto pokud můžu objektivně hodnotit přístup a činnost pana Jemelky za první 1/2 roku v naší firmě, tak jej hodnotím jednoznačně kladně. V druhé polovině roku bych chtěl do hodnocení přidat i ekonomické údaje a doufám, že to podtrhne můj kladný názor, který jsem výše popsal.

ok design logo

"Líbí se mi rychlé jednání a rychlé reakce na problémy. Myslím, že se posouváme oproti minulému období rychleji kupředu a to ještě nemáme vše hotové."

Oldřich Kovařík - jednatel

MFP paper s.r.o. | Marek Filípek, jednatel firmy

"S panem Jemelkou spolupracujeme od září roku 2009. Po úvodním jednání s panem Jemelkou jsme se dohodli na projektu revitalizace a rozvoje firmy. V první fázi proběhla analýza a následně byl stanoven postup revitalizace.

V obchodním oddělení se jednalo o trénink obchodních zástupců a přímý coaching v terénu, což mělo pozitivní význam na zlepšení komunikace se zákazníkem a zvýšení prodejů. Důležitá byla také analýza provozu telemarketingu a následné změny v jejich pracovních postupech. Strategický workshop s vedením firmy měl za výsledek jak zásadní rozhodnutí tak i vznesl mnoho nových otázek, jak fungovat lépe a kam směřovat firmu."

 

mfp paper

"Celkově hodnotíme velice kladně přínos pana Jemelky a jeho projektu revitalizace firmy MFP. :-)"

Marek Filípek, jednatel firmy 

METRUM s.r.o. | Ing. Jiří Zapletal, ředitel a majitel společnosti

"Pan Jiří Jemelka spolupracuje s naší firmou od začátku roku 2009. Spolupráce s ním probíhá plánovitě po krocích a je zaměřena na celkovou revitalizaci firmy. Konkrétně jsme díky vzájemné spoluprácizlepšili a zefektivnili systém firemních porad a celkové komunikace a informovanosti ve firmě. Za nejdůležitější považuji zlepšení práce týmu obchodních zástupců a to díky coachingu a cílenému vedení ze strany p. Jemelky.

Velmi pozitivně oceňuji spolupráci na tvorbě finančního plánu, jeho přesnějším a konkrétnějším stanovení a také hodnocení a rozboru výsledků jednotlivých OZ i celé firmy."

 

metrum logo

"Spolupráce s p. Jemelkou přinesla do naší firmy, kromě zefektivnění práce a lepších výsledků, také zlepšení komunikace a celkové atmosféry ve firmě. Spolupráci s panem Jiřím Jemelkou mohu jen doporučit." 

Ing. Jiří Zapletal, ředitel a majitel společnosti

Lena Chemical s.r.o. | Dipl. tech. Miroslav Vyhnánek, majitel společnosti

"Naše společnost 18 roků úspěšně pracuje v oblasti vývoje a výroby chemicko-technických hmot na bázi polymerů. Zvláště v posledních letech 2005 - 2011 každoročně vykazujeme růst ve výši několika desítek procent. I přes tuto naši úspěšnost jsme se v roce 2011 rozhodli pro externí podrobné posouzení čili analýzu efektivity obchodního úseku, vrcholového managementu a všeobecné zhodnocení naší společnosti. Pro zpracování tohoto úkolu byl vybrán Ing. Jemelka, jenž nás svou korektní nabídkou, lidským a zásadovým přístupem přesvědčil, že si je výsledky své práce jistý a pevně za nimi stojí.

Jeho analýza nás natolik oslovila, že jsme se s Ing. Jemelkou dohodli na roční spolupráci, jejímž prvním krokem byl velmi úspěšný operativní zásah do nejpalčivějších bodů plynoucích z analýzy a následoval dlouhodobý cyklus vzdělávání pracovníků obchodního úseku, jak v našem školícím centru, tak v terénu. Vzhledem k přátelské, konstruktivní a pracovní atmosféře nastolené Ing. Jemelkou a jeho srozumitelnosti se podařilo funkční obchodní úsek přerodit na výborný obchodní úsek. Jako největší pozitivum, jež nám roční spolupráce s Ing. Jemelkou přinesla je vedle výrazného zklidnění atmosféry ve společnosti, budování otevřeného efektivnějšího prostředí, zvýšení obratu apod. především zásadní změna v myšlení. Je zcela zjevně vidět, jak se z pracovníků chodících do zaměstnání plnit si předepsané úkoly za daný plat pomalu stávají pracovníci, jenž mají zájem dosahovat stále lepších výsledků, vzdělávat se, racionalizovat své činnosti ve společnosti a vytvářet jeden silný tým. Jsme přesvědčeni, že jsme tímto myšlenkovým zlomem nastoupili cestu "od běžné dobré společnosti k výborné společnosti". Na základě dosažených velmi pozitivních výsledků a trendů v naší společnosti jsme se s Ing. Jemelkou dohodli na dlouhodobé spolupráci zahrnující všechny úseky společnosti s cílem dosáhnout souboru výrazných konkurenčních výhod vedoucích k udržení dlouhodobého růstu naší společnosti jako trvalé hodnoty."

 

lena

"Naše společnost měla štěstí, že jsme v pravý čas, tedy v období prosperity a růstu, rozhodli více investovat do vzdělávání a racionalizace a zvolili Ing. Jemelku"

Dipl. tech. Miroslav Vyhnánek, majitel společnosti

J. A. Clean spol. s r. o. | Jiří Janouš - jednatel společnosti

Naše společnost již několik let velmi úspěšně působí na českém trhu v oblasti poskytování služeb bezpečnostního podlahového značení, revitalizace podlah a hloubkového čištění průmyslových podlah.

Společnost prošla v minulých letech dynamickým růstem a v souvislosti s tím jsme se rozhodli oslovit pana Jemelku a jeho společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. ke spolupráci. Cílem spolupráce, která probíhá od listopadu 2014, bylo nastavit výrazně efektivnější organizační chod celé společnosti. Jedná se o změny v řízení společnosti, finančním plánování, personálním i provozním otázkám.

Spolupráci s panem Jemelkou hodnotím velmi pozitivně. Po ůvodní hloubkové analýze jsme ihned začali nastavovat určité změny, které již po několika měsících hodnotím jako naprosto smysluplné. Pan Jemelka má kromě nepopiratelných zkušeností velmi jasný pohled na změny, které mohou přinést krátkododé i dlouhodobé pozitivní výsledky. S panem Jemelkou spolupracujeme i v oblasti koučinku a také v této oblasti si našeho partnerství velmi cením.

 

ja clean

"Pana Jemelku a jeho společnost mohu doporučit jako profesionály v oboru, kteří dokáží odhalit spoustu významných i těch méně významných překážek, jenž mohou bránit společnostem v jejich dalším úspěšném rozvoji."

Jiří Janouš - jednatel společnosti 

INEX SPEDITION s.r.o. | Josef Dvořák, majitel a ředitel

"Společnost INEX SPEDITION poskytuje služby v oblasti mezinárodní, tuzemské nákladní dopravy, spedice, logistiky a skladování. V květnu roku 2012, kdy společnost oslavila 20 let od založení nastala situace, kdy vedení společnosti nejen hodnotilo uplynulé období dvou desetiletí, ale především analyzovalo stávající stav a další směřování společnosti v budoucnu. V uplynulých zhruba dvou letech došlo k velké expanzi a růstu společnosti. V této době jsme procházeli těžším obdobím způsobeným nástupem 2. vlny ekonomické recese, kdy se i přes stoupající tržby nedařilo naplňovat stanovenou adekvátní míru rentability činností a ziskovosti. Jelikož jsme vnímali, že firma potřebuje učinit zásadní a možná i radikální změny ve fungování celé společnosti obrátili jsme se na společnosti zabývající se poradenstvím firmám naší velikosti. Po důkladném výběru, získání doporučení a referencí byla vybrána společnost J.I.P. pro firmy, s.r.o. zastoupena jednatelem panem Ing. Jiřím Jemelkou. Při prvotním kontaktu byl pan Jemelka seznámen se stávajícím stavem společnosti a osloven k vypracování komplexního dlouhodobého projektu revitalizace naší společnosti. Následně byly definovány základní cíle tohoto projektu včetně zvolených strategických kroků v následujících oblastech:

  1. Procesní řízení firmy - workflow
  2. Personalistika
  3. Efektivita činností
  4. Vnitrofiremní (interní) komunikace
  5. Finanční řízení a controlling
  6. Obchod a marketing

Počátek samotné spolupráce byl do jisté míry velice vyhrocený, jelikož jsme byli konfrontováni s řadou doporučení a návrhů, ke kterým jsme se stavěli opatrně až zdrženlivě. Ale na panu Jemelkovi bylo již od začátku spolupráce vidět, jak svým principům, zásadám a návrhům na zdravé fungování firmy věří. Postupem času jsme si přímo v praxi ověřovali funkčnost a správnost těchto postupů. Spolupráce trvá již 2 roky a stále je co zlepšovat a inovovat. Kromě zlepšených výsledků hospodaření všech oddělenínaší firmy velice oceňuji změnu vnitřní atmosféry a klimatu ve společnosti. Dalším námi velice kladně hodnoceným faktorem pro další spolupráci je možnost okamžitých konzultací při řešení různých situací a mít takového firemního přítele na telefonu. Po již zmíněných 2 letech spolupráce hodnotíme tuto dobu jako dobu rozvoje všech pracovníků naší společnosti, změnu myšlení s důrazem na tzv. tah na branku."

inex spedition

"Společnost J.I.P. pro firmy, s.r.o. můžu s klidným svědomím doporučit všem firmám, které se chtějí nejen vyrovnat s momentálním horším stavem, ale společně určit cestu k budoucí prosperitě a osobnímu rozvoji."

 Josef Dvořák, majitel a ředitel

I.E.T. Reality, s.r.o. | Lukáš Heger, majitel a výkonný ředitel

"Před začátkem naší spolupráce, nás zaujal celkový přístup pana Jemelky, který nám nabídnul vypracování analýzy s tím, že tuto uhradíme pouze v případě naší spokojenosti a zájmu o jeho práci. Bylo vidět, že si za svým výsledkem a prací pevně stojí a tím i nás ujistil, že se jedná o seriózní a vyváženou obchodní nabídku. Jeho analýza nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli s panem Jemelkou trvale a dlouhodobě spolupracovat na tomto projektu.

V dnešní době není podstatná velikost firmy, nebo její viditelnost či prosperita na trhu, i když se jedná o důležité faktory, ale podstatou jakékoliv firmy v oboru služeb je stále rozvíjet kvalitu těchto služeb, kde výsledkem je spokojený zákazník. Dle mého názoru, je tuto kvalitu služeb každá zkušená firma schopna rozvíjet pouze v případě, pokud se nebráníte novým názorům a zkušenostem jiných lidí, které například přinesla do naší firmy práce pana Jemelky. Momentálně jsem přes půl roku v intenzivní práci na projektu revitalizace s panem Jemelkou a výsledky jsou již v naší firmě znatelné. Samozřejmě se jedná o dlouhodobý proces zkvalitňování služeb, a proto není ještě dnes možné učinit konkrétní závěr."

 

 
iet reality 

"Pokud Vám na vaší firmě záleží a chcete být o krok vpřed oproti Vaší konkurenci, je nutné udělat více než dělají ti ostatní. Proto Vám za naší firmu mohu s klidným svědomím doporučit práci pana Jemelky, která povede v konečném efektu ke valitě služeb a tím i k růstu vašeho zisku."

 Lukáš Heger, majitel a výkonný ředitel

HPS Lounky s.r.o. | Luboš Kousal, obchodní ředitel a spolumajitel

"Spolupráce s panem Ing. Jiřím Jemelkou probíhala od července 2009 do března 2010. Cílem spolupráce byla celková analýza v oblasti obchodu, marketingu a managementu a na jejím základě vypracování postupů pro celkovou revitalizaci uvedených segmentů.

Veliký důraz bylo kladeno na zefektivnění firemní komunikace, vyšší efektivitu obchodního oddělení ve smyslu zlepšení prodejních výsledků a důslednosti plnění vytyčených úkolů jednotlivých zaměstnanců. V oblasti marketingu bylo zaměření na zvýšení efektivity oslovování cílové skupiny odběratelů, vylepšení propagačních materiálů určených pro tyto účely."

HPS 

 "Spolupráce v uvedeném období probíhala jasně, rychle a efektivně, vždy dle potřeb naší společnosti. Její hodnocení je ve všech směrech kladné a doporučitelné."

Luboš Kousal, obchodní ředitel a spolumajitel 

"J.A.P." schody s.r.o. | Petr Paksi, spolumajitel a výkonný ředitel

"S firmou Jiřího Jemelky spolupracujeme od čtvrtého kvartálu roku 2013, byť nás její zástupce kontaktoval již několikrát v průběhu let 2010 – 2012. Důvodem, proč jsme do spolupráce z počátku nechtěli jít, bylo mé přesvědyčení, že obchod nám funguje dobře a Jiří Jemelka nám nemá co nabídnout. Osobně jsem také měl za to, že u nás ve firmě víme lépe než někdo externí (a v případě p. Jemelky také někdo zcela mimo náš obor), co máme dělat a jak. Proto mi nabídka ke spolupráci přišla ze strany Jiřího Jemelky víc než smělá. Názor na věc jsem změnil po náhodném přečtení několika odborných článků na téma obchod, marketing a obecně fungování firmy, jejichž autorem je právě výše zmiňovaný… Znovu jsem se podíval na jeho web a zejména reference, které jsem si osobně ověřil.

Pochopil jsem, že práce Jiřího Jemelky se odlišuje v mnoha věcech od ostatních poradenských firem či specialistů na obchodní a manažerské dovednosti. Ke spolupráci mne přesvědčily nejen reference na jeho osobu a výsledky, které u klientů dosáhl, ale také vysoká míra odbornosti a zkušeností v oblasti obchodu a managementu malých a středních firem. Úvodní jednání o spolupráci probíhala velice rychle a srozumitelně. Naše společnost prošla krátkou analýzou, na jejímž základě nám p. Jemelka velice fundovaně popsal problémy v naší firmě vč. případných řešení. Na základě odprezentovaných výsledků z analýzy a předložených řešení jsme se domluvili na projektu celkové revitalizace obchodu v naší společnosti. Do 6 ti měsíců se nám společnou prací podařilo lépe zorganizovat obchodní tým, zvýšit efektivitu práce jednotlivých lidí (trénink obchodních dovedností, koučink obchodníků v terénu, pravidelné porady s obchodníky atd.) a i díky dalším opatřením dosáhnout růstu tržeb v jednotlivých měsících řádově o cca. 15 %, což byl vzhledem k vývoji v minulém roce i pro mne velmi překvapivý výsledek. Zvýšil se i čistý zisk. Pan Jemelka si získal naší naprostou důvěru a začali jsme spolupracovat i na dalších oblastech v naší firmě (firemní kultura, motivace lidí, manažerský koučink, personalistika a výběrová řízení, řešení situace ve výrobě). Díky osobní zkušenosti a předvedeným výsledkům v tak krátké době považuji p. Jemelku za vysoce odborného profesionála, který patří ve svém oboru ke špičce v ČR."

 

 
jap 

"Oceňuji zejména jeho silné strategické myšlení, znalosti a zkušenosti z obchodu i manažerské dovednosti. Ví, co dělá, umí to a má výsledky, což je pro mne to nejdůležitější. Spolupráci s ním mohu jen doporučit."

Petr Paksi, spolumajitel a výkonný ředitel

GPH, spol. s r.o. | Mgr. Bc. David Borecký, manažer obchodu ČR

Hodnocení tréninku od společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., vedeného panem Ing. Bc. Jiřím Jemelkou

Trénink proběhl 20. 6. 2013 v Lipníku nad Bečvou. Na základě sdělených požadavků a představ byl vypracován a dohodnut „na míru“ plán a cíl tréninku nazvaného „Manažerské dovednosti v praxi“.

Obsahem tréninku a konzultace byla osobnostní SWOT analýza a z toho vyplývající kroky v průběhu jednodenní formace. Jako stěžejní body byly dohodnuty zásady vedení a řízení týmu (podstatné rozdíly a důsledky vyplývající z principu vedení vs. řízení); dále pak plánování, organizování a delegování; přesvědčivá komunikace manažera.

Od začátku bylo jednání s panem Jemelkou příjemné, přímé a otevřené, což mimo jiné potvrzuje, že to co předává i osobně a přirozeně využívá.

Velmi oceňuji především flexibilitu a okamžité efektivní reakce na zjištěné potřeby v průběhu samotného tréninku.

 

 

gph

"Je vidět, že pan Jemelka svou práci dělá s láskou a nasazením a já mu přeji na jeho cestě mnoho úspěchů pracovních i životních."

Mgr. Bc. David Borecký 
manažer obchodu ČR

SAKER spol. s r.o. | Lumír Klement - ředitel

Spolupráce s panem Jiřím Jemelkou byla u nás důležitým spouštěčem změn v obchodním oddělení. Poněkud drsné úvodní hodnocení našeho způsobu řízení obchodního týmu nás postrčilo k realizaci změn. 

Velmi přínosná byla jeho role "mediátora" mezi vedením a pracovníky. Zkušenosti s vedením změn nám pomohly získat odvahu k radikálním krokům.

 

 
saker

"Za spolupráci děkuji."

Lumír Klement 
ředitel společnosti